125 DANCING HALL | Ho Chi Minh City | Concept Design | Designed by DVNP Architects

125 Dancing Hall

125 DANCING HALL | Ho Chi Minh City | Concept Design | Designed by DVNP Architects

Chức năng

Public

Quy mô

3500m2

Vị trí

Distric 3 | Ho Chi Minh City

Năm hoàn thành

2019

Phạm vi công việc

Concept Design