6A RESIDENCE | Ho Chi Minh City | Concept Design | Designed by DVNP Architects

6A Residence

6A RESIDENCE | Ho Chi Minh City | Concept Design | Designed by DVNP Architects

Chức năng

Complex

Quy mô

6 ha

Vị trí

Binh Chanh District | Ho Chi Minh City

Năm hoàn thành

2020

Phạm vi công việc

Concept Design