A LUXURY SHOPPING CENTER | Ho Chi Minh City | Concept Designed by DVNP Architects

A Luxury Shopping Center

A LUXURY SHOPPING CENTER | Ho Chi Minh City | Concept Designed by DVNP Architects

Chức năng

Shopping Center

Quy mô

4500m2

Vị trí

District 1 | Ho Chi Minh

Năm hoàn thành

2017

Phạm vi công việc

Concept Design