ADA Office | Binh Thanh | Architecture Design by DVNP

ADA Office

ADA Office | Binh Thanh | Architecture Design by DVNP

Chức năng

Office

Quy mô

1200m2

Vị trí

Binh Thanh | HCM

Năm hoàn thành

2020

Phạm vi công việc

Architecture Design