B2B5 OFFICE | Ho Chi Minh City | Architecture & Interior Design | Designed by DVNP Architects

B2B5 Office

B2B5 OFFICE | Ho Chi Minh City | Architecture & Interior Design | Designed by DVNP Architects

Chức năng

Office

Quy mô

1000m2

Vị trí

Thao Dien | District 2 | Ho Chi Minh City

Năm hoàn thành

2019

Phạm vi công việc

Concept & Construction Design