BINH PHUOC SPORT HALL | Binh Phuoc | Concept Designed by DVNP Architects

Binh Phuoc Sport Hall

BINH PHUOC SPORT HALL | Binh Phuoc | Concept Designed by DVNP Architects

Chức năng

Sport Center

Quy mô

20.000 m2

Vị trí

Binh Phuoc

Năm hoàn thành

2016

Phạm vi công việc

Concept Design