DONG KHOI BOUTIQUE | Ho Chi Minh City | Concept Designed by DVNP Architects

Dong Khoi Boutique

DONG KHOI BOUTIQUE | Ho Chi Minh City | Concept Designed by DVNP Architects

Chức năng

Fashion Store

Quy mô

1500m2

Vị trí

Distric 1 | Ho Chi Minh

Năm hoàn thành

2017

Phạm vi công việc

Concept Design