HA LONG HOUSE | Quang Ninh | Architecture & Interior | Designed by DVNP Architects

Ha Long House

HA LONG HOUSE | Quang Ninh | Architecture & Interior | Designed by DVNP Architects

Chức năng

Residential

Quy mô

600m2

Vị trí

Ha Long | Quang Ninh

Năm hoàn thành

2018

Phạm vi công việc

Architecture | Structure | MEP | Interior Design