HAI HOUSE | Ho Chi Minh City | Architecture & Interior | Designed by DVNP Architects

Hai House

HAI HOUSE | Ho Chi Minh City | Architecture & Interior | Designed by DVNP Architects

Chức năng

Residential

Quy mô

450m2

Vị trí

District 1 | Ho Chi MInh

Năm hoàn thành

2016

Phạm vi công việc

Architecture & Interior Design