M&A FASHION STORE | Binh Thuan | Architecture Designed by DVNP Architects

M&A Fashion Store

M&A FASHION STORE | Binh Thuan | Architecture Designed by DVNP Architects

Chức năng

Fashion Store

Quy mô

2000m2

Vị trí

Phan Thiet | Binh Thuan

Năm hoàn thành

2017

Phạm vi công việc

Architecture Design