MEGA ARGO OFFICE | Binh Duong | Architecture Designed by DVNP Architects

Mega Argo Office

MEGA ARGO OFFICE | Binh Duong | Architecture Designed by DVNP Architects

Chức năng

Office

Quy mô

1200m2

Vị trí

Binh Duong

Năm hoàn thành

2016

Phạm vi công việc

Architecture Design