MP HOUSE | Ho Chi Minh City | Design & Build by DVNP Architects

Minh Phung House

MP HOUSE | Ho Chi Minh City | Design & Build by DVNP Architects

Chức năng

Residence

Quy mô

600m2

Vị trí

District 6 | Ho Chi Minh City

Năm hoàn thành

2020

Phạm vi công việc

Design & Build