NH FASHION STORE | Ho Chi Minh City | Concept Designed by DVNP Architects

NH Fashion Store

NH FASHION STORE | Ho Chi Minh City | Concept Designed by DVNP Architects

Chức năng

Fashion Store

Quy mô

1200m2

Vị trí

District 1 | Ho Chi Minh

Năm hoàn thành

2017

Phạm vi công việc

Concept Design