PARK VIEW  HOTEL | QUY NHON | Architecture Designed by DVNP Architects

Park View Hotel

PARK VIEW HOTEL | QUY NHON | Architecture Designed by DVNP Architects

Chức năng

Hotel

Quy mô

3000m2

Vị trí

Quy Nhon

Năm hoàn thành

2018

Phạm vi công việc

Architecture Design