S1 - MUSIC SCHOOL | Ho Chi Minh City | Concept Designed by DVNP Architects. S1 - MUSIC SCHOOL | Ho Chi Minh City | Concept Designed by DVNP Architects. S1 - MUSIC SCHOOL | Ho Chi Minh City | Concept Designed by DVNP Architects.

S1 - Music School

S1 - MUSIC SCHOOL | Ho Chi Minh City | Concept Designed by DVNP Architects.

Chức năng

Education

Quy mô

2400m2

Vị trí

Ho Chi Minh

Năm hoàn thành

2017

Phạm vi công việc

Concept Design