S2 - MUSIC SCHOOL | Ho Chi Minh City | Concept Designed by DVNP Architects.

S2 - Music School

S2 - MUSIC SCHOOL | Ho Chi Minh City | Concept Designed by DVNP Architects.

Chức năng

Education

Quy mô

5500m2

Vị trí

Ho Chi Minh

Năm hoàn thành

2017

Phạm vi công việc

Concept Design