SDMC OFFICE | Ho Chi Minh City | Interior Design | Designed by DVNP Architects

SDMC Office

SDMC OFFICE | Ho Chi Minh City | Interior Design | Designed by DVNP Architects

Chức năng

Office

Quy mô

800m2

Vị trí

District 1 | Ho Chi Minh City

Năm hoàn thành

2020

Phạm vi công việc

Interior Design