THE SUN KINDERGARTEN | Ho Chi Minh City | Development Designed by DVNP Architects

The Sun Kindergarten

THE SUN KINDERGARTEN | Ho Chi Minh City | Development Designed by DVNP Architects

Chức năng

Kindergarten

Quy mô

2000m2

Vị trí

District 3 | Ho Chi Minh

Năm hoàn thành

2019

Phạm vi công việc

Development Design