TRANG BOM HOTEL | Dong Nai | Architecture | Designed by DVNP Architects

Trang Bom Hotel

TRANG BOM HOTEL | Dong Nai | Architecture | Designed by DVNP Architects

Chức năng

Hotel

Quy mô

10.000m2

Vị trí

Dong Nai

Năm hoàn thành

2016

Phạm vi công việc

Architecture Design